Contact OMV Group
sr en

Logout
OMV sajt
Zatvoriti

Izjava o zaštiti prava na privatnost

OMV Srbija d.o.o. (u daljem tekstu "OMV") će u svakom trenutku štititi i čuvati tajnost Vaših podataka o ličnosti. Ovaj dokument sadrži opis načina na koji prikupljamo, čuvamo, koristimo i otkrivamo podatke o ličnosti koje nam Vi dostavljate popunjavanjem i slanjem svojih povratnih informacija preko Internet stranice www.omv.co.rs, e-maila i telefona.

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 97/2008, 104/2009, 68/2012 - Odluka Ustavnog suda, 107/2012) (u daljem tekstu "Zakon o zaštiti podataka"), tačnije sa njegovim članom 15, OMV Vas ovim putem obaveštava o sledećem:

1. Svrha obrade:

  • Praćenje i obrada Vaših žalbi i/ili predloga podnetih putem naše internet stranice, e-maila i telefona;
  • Dostavljanje odgovora na Vaše predloge i žalbe.

2. Vrsta podataka koji se prikupljaju

OMV prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti kako bi Vam pružio što bolje usluge i na što bolji način odgovorio na Vaše zahteve i primedbe, a sve u cilju unapređenja Vašeg iskustva i interakcije sa OMV. Prikupljanje podataka se obavlja po dostavljanju odgovarajućeg obaveštenja i uz Vašu saglasnost, a o njemu se obaveštavaju nadležni organi za zaštitu podataka, podnose im se zahtevi i pribavljaju odobrenja, ukoliko je to potrebno.

OMV prikuplja i obrađuje sledeće podatke o ličnosti:

ime, pol, državljanstvo, broj telefona/faksa, adresu, e-mail adresu i, u slučaju potrebe, glas.

3. Ko ima pristup podacima o ličnosti?

OMV neće deliti podatke o ličnosti koje nam dostavite ni sa jednim trećim licem izvan OMV bez Vašeg odobrenja, osim u svrhu: (i) dostavljanja odgovora na propisno upućen zahtev policije i državnih organa; (ii) usaglašavanja sa zakonima, propisima, sudskim pozivima ili nalozima.

Dostavljeni podaci o ličnosti mogu se otkriti, uz sve propisane bezbednosne mere radi zaštite njihove tajnosti, sledećim licima:

  • zakonskom punomoćniku operatora;
  • ugovornim partnerima operatora;
  • ostalim društvima u okviru grupe operatora;
  • Državnim/lokalnim organima;
  • Lokalnim dobavljačima i pružaocima usluga;
  • Društvima za osiguranje i reosiguranje.

4. Sigurnost prikupljenih podataka o ličnosti

OMV se sa ozbiljnošću odnosi prema ukazanom poverenju. U cilju sprečavanja neovlašćenog pristupa ili otkrivanja, održavanja tačnosti podataka i obezbeđivanja odgovarajuće upotrebe podataka, OMV koristi razumne i primerene fizičke, tehničke i administrativne postupke kako bi sačuvao tajnost podataka koje prikuplja i obrađuje. OMV zadržava podatke isključivo ako se to zahteva ili dozvoljava u skladu sa lokalnim pravom i dok takvo zadržavanje ima legitimnu poslovnu svrhu.

Prilikom prikupljanja podataka o ličnosti koristimo različite dodatne bezbednosne tehnologije i mere u cilju zaštite Vaših podataka o ličnosti od neovlašćenog pristupa, upotrebe ili otkrivanja. Podaci o ličnosti koje nam dostavljate čuvaju se u računarskim sistemima koji se nalaze u kontrolisanim objektima sa ograničenim pravom pristupa.

Bezbednosna politika primenjuje se u saradnji sa zaposlenima i u kombinaciji sa radnim postupcima, koji obuhvataju i inspekciju i reviziju, uspostavljenim u cilju zaštite podataka o ličnosti koji se prikupljaju u skladu sa važećim propisima.

Pristup podacima o ličnosti ograničen je na lica koja su direktno uključena u proces ispitivanja žalbi i zahteva koje nam dostavljate i odgovora na njih. Vaši podaci čuvaju se u računarskom sistemu predviđenom u tu svrhu.

5. Pristup Vašim podacima i njihova tačnost; zakonska regulativa

OMV nastoji da Vaše podatke o ličnosti evidentira tačno i precizno. Uveli smo posebnu tehnologiju, postupke i politiku upravljanja u cilju obezbeđivanja tačnosti podataka. OMV licima koja su dostavila podatke o ličnosti omogućava, u razumnim okvirima, pristup tim podacima, kao i mogućnost da ih pregledaju i isprave ili da zahtevaju njihovu anonimizaciju, blokiranje ili brisanje, u zavisnosti od slučaja. Osim toga smo u cilju zaštite Vaše privatnosti i bezbednosti preduzeli i razumne mere za proveru Vašeg identiteta. Ukoliko želite da vidite i izmenite podatke o ličnosti koje ste lično dostavili OMV-u, možete nas kontaktirati na dole navedenoj adresi ili e-mail adresi.

Podaci o ličnosti se obrađuju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka i sa našom politikom zaštite privatnosti.

Prema Zakonu o zaštiti podataka, imate pravo na pristup podacima, kopiranje i izmenu podataka, pravo da zahtevate brisanje podataka kao i prekid ili privremenu obustavu obrade podataka ako osporavate njihovu tačnost, potpunost ili ažurnost, kao i pravo da izjavite žalbu. Imate i pravo da podnesete prigovor na obradu Vaših podataka o ličnosti i da zahtevate njihovo brisanje (odnosno da povučete svoju saglasnost za obradu Vaših podataka). Da biste ostvarili ova prava, možete podneti pisani zahtev sa datumom i potpisom na sledeću adresu:

OMV Srbija d.o.o. Airport City
Omladinskih brigada 90 a/II
11070 Novi Beograd
Srbija
info.serbia@omv.com 

6. Izmene ove izjave o zaštiti prava na privatnost

U slučaju izmena ove Izjave o zaštiti prava na privatnost, objavićemo izmenjenu verziju i ažurirani datum izmene ovde. U slučaju znatnih izmena Izjave o zaštiti prava na privatnost koje podrazumevaju bitne promene naše prakse u oblasti zaštite prava na privatnost, možemo Vas o tome obavestiti i na neki drugi način, npr. putem e-maila ili objavom obaveštenja na internet stranici društva i/ili stranicama društvenih medija, pre stupanja izmena na snagu.

7. Kontaktirajte nas

Vaša mišljena su nam dragocena. Ako imate primedbe ili pitanja o Izjavi o zaštiti prava na privatnost, molimo Vas da ih pošaljete na sledeću e-mail adresu:

info.serbia@omv.com

ili na adresu:

OMV Srbija d.o.o. Airport City
Omladinskih brigada 90 a/II
11070 Novi Beograd Beograd
Srbija

Pretraga motornih ulja