Contact OMV Group
sr en

Logout
OMV sajt
Zatvoriti

Impresum, Zakonsko obaveštenje, Zaštita podataka i Obelodanjivanje

Radi lakšeg razumevanja teksta korišćena je polno neutralna terminologija na našim veb-sajtovima: termini poput „zaposleni” ili „partner” ne ukazuju na pol.

Obelodanjivanja i Informacije dati su u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka „Službeni glasnik RS“, broj 87 od dana 13. novembar 2018.
Vlasnik, izdavač i sastavljač: OMV Srbija doo Beograd

Glavna kancelarija: Beograd, Ulica Omladinskih brigada 90 A, poštanski broj 11 000, broj telefona 011 207 1500 
imejl: info.serbia@omv.com 
PIB: 101987198
Broj registracije u Agenciji za privredne registre: 127344/2007
Matični broj: 17321480

Naziv OMV Srbija doo odnosi se na društvo registrovano u skladu sa srpskim zakonom. Prihvatate da budete zakonski obavezani sledećim odredbama na osnovu posete ovom veb-sajtu.

Odredbe u daljem tekstu ne važe ukoliko su, i u meri u kojoj su u suprotnosti sa obaveznim zakonom.

OMV Srbija doo je uložilo razuman trud da obezbedi da su informacije predstavljene na ovom veb-sajtu tačne i potpune u vreme objavljivanja. Međutim, mogu se javiti neplanirane ili slučajne greške zbog kojih se izvinjavamo.

OMV Srbija doo ne daje nikakve izjave niti garancije u pogledu informacija objavljenih na ovom veb-sajtu, uključujući eksterne (hiper) veze ili bilo koji drugi sadržaj koji se direktno ili indirektno može koristiti preko OMV Srbija doo veb-sajta. OMV Srbija doo takođe zadržava pravo da izvrši izmene ili dopune sadržaja na ovom sajtu, bez prethodnog obaveštenja. OMV Srbija doo odriče se svake odgovornosti za greške ili propuste na OMV Srbija doo veb-sajtu. Sve odluke donete na osnovu informacija objavljenih na OMV Srbija doo veb-sajtu su stoga isključivo na odgovornost njihovih korisnika. OMV Srbija doo odriče se svake odgovornosti za direktne, indirektne ili druge nastale gubitke, koji iz bilo kog razloga proisteknu iz direktnog ili indirektnog korišćenja informacija objavljenih na OMV Srbija doo veb-sajtu.

OMV Srbija doo ne izjavljuje niti garantuje da će funkcije ili usluge sadržane na OMV Srbija doo veb-sajtu raditi bez prekida ili grešaka, da će nedostaci biti ispravljeni, niti da su OMV Srbija doo veb-sajt ili server koji ga čini dostupnim, bez virusa ili drugih štetnih komponenata. U meri dozvoljenoj zakonom, OMV Srbija doo neće biti odgovoran ni za kakve štete koje nastanu usled rada ili neispravnog rada OMV Srbija doo veb-sajta ili bilo koje povezane usluge ili tehničkog uređaja.

Osim ukoliko nije drugačije navedeno, autorska prava nad stranicama i sadržajima objavljenim na ovom OMV Srbija doo veb-sajtu i materijalima korišćenim za isti su isključivo vlasništvo OMV Srbija doo. Nijednoj trećoj strani neće biti dodeljena licenca niti bilo koja druga prava (npr. vlasništvo, prava industrijske svojine ili autorska prava). Reprodukovanje stranica ili sadržaja sa ovog sajta dozvoljeno je samo za lične, informativne svrhe. Svako drugo reprodukovanje ili korišćenje je strogo zabranjeno. Posledično korišćenje prepoznatljivih OMV Srbija doo znakova (npr. brendova ili logotipova) je strogo zabranjeno, bez obzira da li se koriste simboli ® ili ™, a posebno je zaštitni znak OMV Srbija doo registrovan.

Gore navedene odredbe takođe se odnose na direktna ili indirektna preuzimanja softvera ili njihovo korišćenje preko OMV Srbija doo veb-sajta. U slučaju da eksterne hiper veze  omogućavaju pristup softverima trećih strana, uslovi i odredbe vlasnika tih proizvoda imaće prednost i njihova prava će morati da se poštuju.

Posvećeni smo poštovanju vaše privatnosti, stoga se pridržavamo svih primenjivih i važećih zakona i propisa o zaštiti podataka, uključujući Opštu uredbu o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (u daljem tekstu „GDPR” ), kao i Zakon o zaštiti podataka o ličnosti. (u daljem tekstu „ZZPL“).
Ova politika, zajedno sa našim Uslovima i odredbama koji važe za ovaj veb-sajt i sva druga dokumenta na koja se ova politika odnosi, imaju za cilj da vas informišu o podacima o ličnosti koje prikupljamo od vas ili koje nam dajete putem ovog veb-sajta, kao i o tome kako ih obrađujemo. Pažljivo pročitajte sledeći tekst da razumete naše stavove i prakse u vezi sa podacima o ličnosti i načinom na koji postupamo sa njima.

1. Ko smo mi
Rukovalac podacima je OMV Srbija doo.

2. Koju vrstu podataka o ličnosti obrađujemo, za koje svrhe i na kom osnovu?
Tokom upravljanja radom ovog veb-sajta, Društvo OMV Srbija doo će prikupljati određene informacije („podatke o ličnosti“) koje se odnose na identifikovana fizička lica ili na osnovu kojih mogu da se identifikuju fizička lica, a koje dostavljaju korisnici ovog veb-sajta direktno (npr. ime, prezime, poštanska adresa, imejl adresa, broj telefona) ili indirektno (npr. IP adresa). U nastavku su date informacije o tome za koje svrhe obrađujemo podatke o ličnosti, kao i na kojim zakonskim osnovama:

2.1. Pregledanje sadržaja veb-sajta. Korišćenje kolačića.
Kada posećujete naš veb-sajt, mi koristimo kolačiće za automatsko prikupljanje tehničkih podataka koji mogu da identifikuju korisnika, poput IP adrese, vrste internet pretraživača koji se koristi za pretraživanje sadržaja našeg veb-sajta, vaš operativni sistem, naziv domena ili hosting domena preko kog korisnik pretražuje sadržaj veb-sajta.

Glavna svrha korišćenja kolačića je da vam pomogne da imate bolje iskustvo prilikom pretraživanja sadržaja i za reklamne svrhe, da vam se ponudi sadržaj prilagođen vašim interesovanjima i preferencijama. Iz tog razloga, koristimo kolačiće da vam ponudimo personalizovano i relevantno iskustvo pregledanja sadržaja našeg veb-sajta i za razumevanje vaše interakcije sa našim reklamnim sadržajima.

Za više informacija o korišćenju kolačića na ovom veb-sajtu i svrsi za koju se koriste, kao i o vašim mogućnostima da kontrolišete i/ili isključite kolačiće, pogledajte našu Politiku o kolačićima.

2.2. Odgovaranje na vaša pitanja, zahteve ili žalbe 
Vršimo obradu vaših podataka o ličnosti, poput imena i prezimena, imejl adrese, broja telefona i svih drugih informacija ili detalja koje nam dostavite u korespondenciji, kako bismo odgovorili na vaše upite, žalbe ili zahteve, u zavisnosti od kanala komunikacije putem kog nas kontaktirate, kao što je opisano u daljem tekstu. 

Svrha Zakonska osnova
Odgovaranje na vaše upite, žalbe ili zahteve elektronskim putem (imejl) ili telefonom Obrada se zasniva na legitimnom interesu, koji nam omogućava da odgovorimo na vaše upite, žalbe ili zahteve

2.3. Promotivne kampanje 
Vršimo obradu podataka o ličnosti koje smo prikupili od vas na osnovu vašeg popunjavanja formulara za učestvovanje koji se nalaze na našem veb-sajtu ili sličnih formulara za organizaciju promotivnih kampanja i/ili takmičenja ili za dodelu nagrada pobednicima promotivnih kampanja, kao i za analizu efikasnosti naših promotivnih kampanja. Vaše učešće u takvim promotivnim kampanjama i/ili takmičenjima je na dobrovoljnoj osnovi.

Stoga, vaša je odluka da li ćete nam dostaviti podatke o ličnosti, popunjavanjem formulara za učestvovanje koji se nalaze na našoj veb-stranici ili sličnih formulara u skladu sa pravilima promotivnih kampanja ili takmičenja. 

Svrha Zakonska osnova
a. Organizovanje promotivnih kampanja i/ili takmičenja Legitiman interes, realizacija ugovora sa vama, saglasnost
b. Obrada podataka o pobednicima promotivnih kampanja za svrhe dodele nagrade Legitiman interes, saglasnost

2.4. Komunikacije u okviru direktnog marketinga
Možemo vršiti obradu podataka o ličnosti kako bismo vas obavestili o našim proizvodima i uslugama, promotivnim ponudama i za prijavljivanje na bilten. Kao opšte pravilo, takvi podaci o ličnosti biće obrađeni za svrhe direktnog marketinga na osnovu vaše saglasnosti i uz korišćenje komunikacionih kanala, (npr. imejl, SMS itd.) sa kojima ste se složili prilikom davanja saglasnosti. Međutim, ukoliko ste nam dostavili svoju imejl adresu prilikom kupovine proizvoda ili usluge od nas, mi možemo da koristimo tu imejl adresu, u skladu sa važećim zakonskim odredbama koje nam omogućavaju da vam prezentujemo komercijalne komunikacije koje se tiču sličnih proizvoda ili usluga, na osnovu našeg legitimnog interesa u tom pogledu; i u tom slučaju, prilikom dobijanja imejl adrese od vas i nakon toga, za sve marketinške poruke koje vam pošaljemo, ponudićemo vam opciju da odbijete takvo korišćenje imejl adrese (odjavljivanje).

Svrha Kategorije obrađenih podataka Zakonska osnova
a. Komercijalne komunikacije u pogledu sličnih proizvoda ili usluga Imejl adresa, ime, prezime, broj telefona dat prilikom kupovine proizvoda ili usluge od Društva: Legitiman interes, saglasnost
b. Druge komunikacije u okviru direktnog marketinga Podaci koje nam vi dostavite uz davanje saglasnosti, npr. ime i prezime, imejl adresa, broj telefona: saglasnost
2.5. Ankete, studije o zadovoljstvu kupaca i povratne informacije od kupaca
Mi ćemo vršiti obradu vaših podataka o ličnosti kada vi odlučite da učestvujete u našim anketama ili ispitivanjima tržišta, proverama zadovoljstva kupaca ili kada vi dajete povratne informacije o našim proizvodima i uslugama. Takvi podaci o ličnosti biće obrađeni za gore navedene svrhe samo na osnovu vaše saglasnosti, takođe imajući u vidu i naš legitimni interes da nam pomognu da razumemo potrebe i očekivanja kupaca u pogledu naših proizvoda i usluga. Vaše učešće na tim anketama i ispitivanjima tržišta je na dobrovoljnoj osnovi. Stoga, na vama je da odlučite da li ćete nam dostaviti svoje podatke o ličnosti (kao što su ime i prezime, informacije u pogledu vaših preferencija i kupovnih navika ili druge podatke o ličnosti koje možete ponuditi), popunjavanjem formulara za učestvovanje koji se nalaze na našem veb-sajtu ili sličnih formulara u okviru odgovarajućih anketa ili studija.
 
Svrha Zakonska osnova
Ankete ili ispitivanja tržišta, provere zadovoljstva kupaca ili kada dajete povratne informacije o našim proizvodima i uslugama: saglasnost, legitiman interes
3. Zaključivanje i realizacija ugovora
Društvo obrađuje vaše podatke o ličnosti dostavljene u cilju zaključivanja i realizacije ugovora sa vama ili društvom čiji ste zastupnik / kontakt osoba za poslovne svrhe. Takođe, tokom trajanja ugovornog odnosa, mi komuniciramo sa vama u cilju obezbeđenja dobre realizacije komercijalnog odnosa.
Svrha Zakonska osnova
Zaključivanje i realizacija ugovora 

Realizacija ugovora sa vama (kao fizičko lice) i preduzimanje koraka u cilju zaključivanja ugovora na vaš zahtev;

Legitimni interes za realizaciju naše komercijalne aktivnosti u pogledu zaključivanja i realizacije ugovora i komunikacije sa ugovornim partnerom u ove svrhe, kada je ugovorni odnos sa društvom čiji ste vi zastupnik / kontakt osoba

4. Automatsko odlučivanje i automatsko profilisanje 
Ovde navedeni podaci o ličnosti nisu predmet automatskog odlučivanja, kao ni profilisanja.

5. Kome obelodanjujemo vaše podatke o ličnosti?
Za ostvarivanje gore navedenih ciljeva, Društvo koristi usluge različitih izvođača.

Neki od njih su i sami rukovaoci podacima, poput Google i Facebook-a. Drugi izvođači imaju funkciju obrađivača u vezi sa vašim podacima o ličnosti.

Drugi izvođači su treće strane čija svrha nije da obrađuju podatke, ali koji mogu da imaju pristup istim prilikom izvršenja svojih zadataka ili interakcije sa Društvom, poput kompanija za tehničko održavanje, finansijskih ili zakonskih revizora.

Gore navedeni podaci o ličnosti mogu takođe da budu dostupni ili dostavljeni trećim strana u sledećim situacijama: (i) javnim organima, revizorima ili institucijama nadležnim za vršenje inspekcija poslovanja ili imovine Društva, koji traže od Društva da dostavi podatke, na osnovu njegovih zakonskih obaveza. Takvi javni organi ili institucije mogu da budu: (ii) u cilju ispunjenja zakonskih obaveza ili zaštite prava i imovine našeg društva ili drugih entiteta ili lica, npr. sudovi; (iii) sticaoci trećih strana, u meri u kojoj se poslovanje društva (u potpunosti ili delimično) prenosi, a podaci o fizičkim licima su deo imovine koja je predmet prenosa. Zatim, za gore navedene svrhe obrade, možemo podeliti vaše podatke o ličnosti sa društvima iz OMV Petrom grupe, društvima koja će postupati prema instrukcijama Društva u pogledu obrade vaših podataka o ličnosti. 
Lica i entiteti sa kojima možemo da podelimo podatke o ličnosti su sledeća:

a. Za svrhe pretraživanja sadržaja veb-sajta i za svrhe povezane sa korišćenjem kolačića, možemo da pošaljemo podatke o ličnosti analitičarima i vlasnicima pretraživača, kako bi oni vršili usluge održavanja našeg veb-sajta;

b. radi odgovora na vaša pitanja, zahteve ili žalbe, možemo podeliti vaše podatke o ličnosti našim pružaocima usluga (uključujući kol centre);

c. Za organizovanje i upravljanje promotivnim kampanjama, kao i za analizu njihove efikasnosti, možemo poslati vaše podatke o ličnosti reklamnim i marketinškim agencijama, agencijama za digitalne i društvene medije, kao i drugim obrađivačima podataka;

d. Za komunikacije u okviru direktnog marketinga, možemo poslati podatke o ličnosti reklamnim i marketinškim agencijama koje realizuju komunikacije u naše ime, kao i drugim sličnim obrađivačima;

e. Za sprovođenje anketa, ispitivanja tržišta, provera zadovoljstva kupaca ili za pribavljanje povratnih informacija od kupaca o našim proizvodima i uslugama, možemo podeliti podatke o ličnosti sa pružaocima usluga anketa ili ispitivanja tržišta / provere zadovoljstva kupaca.

f. U cilju zaključivanja i realizacije ugovora, možemo saopštiti vaše podatke o ličnosti našim pružaocima usluga obrade.

Gore navedeni podaci mogu da budu podeljeni sa pomenutim trećim stranama, a u određenim slučajevima, i kompanijama iz grupe.

6. Koliko dugo čuvamo vaše podatke o ličnosti 
Čuvaćemo vaše podatke o ličnosti samo tokom vremenskog perioda potrebnog za ostvarivanje gore navedenih ciljeva obrade, i uz poštovanje važećih zakonskih zahteva. U slučaju da Društvo OMV Srbija doo utvrdi da ima legitiman interes ili zakonsku obavezu za dalju obradu vaših podataka o ličnosti za druge svrhe, bićete propisno obavešteni o tome.

Naša procena je da će gore navedene aktivnosti obrade zahtevati čuvanje podataka o ličnosti tokom sledećih perioda:

Svrha Trajanje
1. Pretraživanje sadržaja veb-sajta i upotreba kolačića u skladu sa Politikom o kolačićima
2. Naknadno odgovaranje na vaša pitanja, zahteve ili žalbe u skladu sa našim pravilima arhiviranja i radi zaštite naših pravnih interesa
3. Organizovanje i upravljanje promotivnim kampanjama, podacima o ličnosti Tokom kampanje ili nakon završetka kampanje, u skladu sa našim pravilima arhiviranja i radi zaštite naših pravnih interesa
4. Komunikacije u okviru direktnog marketinga dok ih ne otkažete
5. Sprovođenje anketa, ispitivanja tržišta, provere zadovoljstva kupaca ili za dobijanje povratnih informacija o našim proizvodima i uslugama od naših kupaca Tokom vremenskog perioda potrebnog za ostvarivanje svrhe ankete/studije, u zavisnosti od specifičnog projekta
6. Zaključivanje i realizacija ugovora Tokom realizacije ugovora i nakon toga, u skladu sa pravilima arhiviranja i zastarelosti

7. Obrada podataka o deci ispod 18 godina
Sve ovde predstavljene obrade podataka o ličnosti odnose se isključivo na lica koja imaju najmanje 18 godina. Korišćenje sistema, kao i rezultata obrade uslovljeno je za decu između 14 i 18 godina davanjem odobrenja roditelja/staratelja i zabranjeno je za decu ispod 14 godina, osim kada su ta lica dobila saglasnost njihovih roditelja/staratelja. U slučajevima kada uprkos našim razumnim naporima da to sprečimo, dođe do takve obrade, prekinućemo je nakon što uočimo da korisnici imaju manje godina od gore navedenog.

8. Sigurnost obrade podataka
Društvo OMV Srbija doo vas ovim putem obaveštava da konstantno procenjuje i nadograđuje sigurnosne mere sprovedene u cilju obezbeđenja zaštićene i sigurne obrade podataka.

9. Prava lica na koja se podaci odnose 
U kontekstu obrade vaših podataka o ličnosti, imate sledeća prava:

a. Pravo pristupa podacima o ličnosti koji se obrađuju: imate pravo da dobijete potvrdu da li se vaši podaci o ličnosti obrađuju ili ne, i, ukoliko je odgovor potvrdan, da dobijete obaveštenje o vrsti podataka o ličnosti i uslovima obrade, slanjem takvog zahteva rukovaocu podacima;

b. Pravo da zahtevate ispravku ili brisanje podataka o ličnosti: imate pravo da tražite, slanjem takvog zahteva rukovaocu podacima, ispravku netačnih podataka o ličnosti, dopunu nepotpunih podataka ili brisanje vaših podataka o ličnosti u slučaju da (i) podaci više nisu potrebni za svoju prvobitnu svrhu (i nijedna nova zakonska svrha ne postoji), (ii) kada je zakonska osnova za obradu saglasnost lica na koje se podaci odnose, a lice na koje se podaci odnose povuče saglasnost i nijedan drugi zakonski osnov ne postoji, (iii) lice na koje se podaci odnose iskoristi svoje pravo na prigovor, a rukovalac nema osnova za nastavak obrade koji bi imali prednost, (iv) podaci su obrađivani na nezakonit način, (v) brisanje je neophodno zbog usaglašenosti sa zakonima EU ili Rumunije, ili (vi) podaci su prikupljeni u vezi sa uslugama informacionog društva koje se nude deci (ukoliko je primenljivo), gde važe specifični zahtevi u pogledu saglasnosti;

c. Pravo na zahtevanje obustave obrade: imate pravo da dobijete obustavu obrade u slučajevima kada: (i) smatrate da podaci o ličnosti koji se obrađuju nisu tačni, tokom perioda koji omogućava rukovaocu da proveri tačnost podataka o ličnosti; (ii) obrada je nezakonita, međutim ne želite da obrišemo vaše podatke o ličnosti, već da obustavimo korišćenje podataka; (iii) u slučaju da rukovaocu podacima više nisu potrebni vaši podaci o ličnosti za gore navedene svrhe, ali su vama potrebni podaci za podnošenje, realizaciju ili odbranu od sudskog spora, ili (iv) uložili ste prigovor na obradu i čeka se potvrda da li legitimna osnova rukovaoca podacima ima prednost nad zahtevom lica na koje se podaci odnose;

d. Pravo da povučete svoju saglasnost za obradu, kada se obrada zasniva na saglasnosti, bez uticaja na zakonitost obrade koja je izvršena do tog trenutka;

e. Pravo da uložite prigovor na obradu podataka na osnovu vaše specifične situacije, kada se obrada vrši na osnovu legitimnog interesa i da u bilo kom trenutku uložite prigovor na obradu podataka za svrhe direktnog marketinga, uključujući profilisanje;

f. Pravo da ne budete predmet odluke donete isključivo na osnovu automatske obrade, uključujući profilisanje, koje proizvodi pravna dejstva u pogledu lica na koja se podaci odnose ili se na sličan način značajno utiče na lice na koje se podaci odnose;

g. Pravo na prenosivost podataka, odnosno pravo na prijem vaših podataka o ličnosti, koje ste dostavili rukovaocu podacima u strukturiranom, uobičajenom, mašinski čitljivom formatu i pravo na prenos tih podataka drugom rukovaocu, ukoliko se obrada zasniva na vašoj saglasnosti ili realizaciji ugovora i ostvaruje se pomoću automatskih metoda;

h. Pravo na podnošenje žalbe Organu za zaštitu podataka i pravo na obraćanje nadležnim sudovima.

Gore navedena prava mogu da se ostvare u svakom trenutku. Za ostvarivanje ovih prava slobodno možete da koristite ovde priloženi obrazac. Takođe, u slučaju da želite da povučete saglasnost datu za svrhe direktnog marketinga, imate mogućnost da iskoristite opciju „odjavi se“ koja je dostupna u svakoj komunikaciji za marketinške svrhe.

10. Promene ove politike o privatnosti 
Društvo OMV Srbija doo može da izmeni ili da ažurira ovu Politiku o privatnosti s vremena na vreme jer to može da postane neophodno. Društvo će vas obavestiti o svim materijalnim ili suštinskim promenama ove Politike o privatnosti i obezbediće da obaveštenje bude poslato na način koji osigurava da ga dobijete, na primer putem imejl adrese koju ste nam dostavili ili bilo kog drugog odgovarajućeg načina kojim se osigurava efikasna komunikacija.

1. Šta su kolačići? 
Kolačić je tekstualna datoteka koja čuva ovu veb stranicu u vašem pregledaču, ako to dozvolite. Možete u potpunosti odbiti upotrebu kolačića u bilo kom trenutku u podešavanjima vašeg pregledača i izbrisati već postojeće kolačiće.

 2. Kako koristimo kolačiće? 
Naša veb lokacija koristi kolačiće isključivo u ove svrhe:

a. obezbeđivanje funkcionisanja veb stranice i poboljšanje njene performanse;

b. za procenu ponašanja korisnika

 3. Kako se kontrolišu kolačići? 
Većina pregledača podržava kolačiće, ali korisnici mogu da podese svoj pregledač da odbija i briše kolačiće u bilo kom trenutku. Ako ne koristite naše kolačiće, neki sadržaj i usluge možda neće raditi.

 4. Koje kolačiće koristimo na ovoj veb lokaciji?
4.1. Strogo potrebni kolačići koji su potrebni za pravilno funkcionisanje naše veb stranice. Oni uključuju, na primer, kolačiće koji vam omogućavaju da se prijavite u sigurna područja naše veb stranice.

4.2. Analitički kolačići, koji nam omogućavaju da prepoznamo i izbrojimo posetioce i vidimo načine na koji posetioci koriste sadržaje na našem veb-sajtu. Ova vrsta kolačića nam pomaže da unapredimo iskustvo korisnika tokom pretraživanja sadržaja na našem veb-sajtu, kako bi lakše pronašli informacije koje traže.

Ime Opis svrhe Rok trajanja Deaktivacija
Kolačići apsolutno potrebni za rad
JSESSIONID Ovaj je kolačić od ključne važnosti za našu web stranicu i pomaže nam u radu s ovom web-stranicom. Kolačić ističe čim napustite našu web stranicu. Ističe kada se sesija vašeg pregledača završi Ovi se kolačići ne mogu deaktivirati
Analitički kolačići / kolačići efikasnosti
1P_JAR Ovaj kolačić je postavio Google Inc. i potreban je za ocenu ove web stranice. 90 dana Ovaj kolačić se ne može deaktivirati. OMV ovu uslugu koristi samo anonimno.
_ga Ovaj kolačić je postavio Google Inc. i potreban je za ocenu ove web stranice. 90 dana
Kolačići za oglašavanje
nijedan OMV ne koristi kolačiće za isporučivanje reklama. - -

Imajte na umu da ugrađeni sadržaj trećih dobavljača (npr. Youtube, Twitter, ...) takođe može postaviti kolačiće. Ove kompanije, a ne OMV, odgovorne su za obradu vaših podataka u skladu s propisima o zaštiti podataka. Svaki put kada naša web stranica postavi novu vrstu kolačića kojim upravlja OMV ili treća strana, te detalje ćemo objaviti ovde. Svi kolačići automatski ističu kad im prođe definisani rok trajanja.

Zaštita podataka je važna za nas

Posvećeni smo poštovanju vaše privatnosti, uz pridržavanje svih važećih zakona i propisa o zaštiti podataka, uključujući Opštu uredbu o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (u daljem tekstu „GDPR"), i Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

Počevši od 25. maja 2018, stupila je na snagu Opšta uredba o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (GDPR). Pošto sa najvećom pažnjom pristupamo zaštiti vaših podataka o ličnosti, ažurirali smo našu Politiku o privatnosti u skladu sa zahtevima GDPR-a. Ove možete pronaći ažurirani tekst Politike o privatnosti, koji sadrži informacije o obradi vaših podataka o ličnosti u ovom kontekstu.

Takođe možete pronaći važne informacije o vašim pravima, uključujući pravo pristupa, pravo da zahtevate ispravku ili brisanje, obustavu obrade, povlačenje saglasnosti, prigovor, da ne budete predmet automatskog odlučivanja uključujući profilisanje, pravo na prenosivost podataka i pravo da podnesete žalbu organima za zaštitu podataka.

Pretraga motornih ulja